Statut przedszkola

 

 

 

 

Statut

 

 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

NR 3

Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM

 

W PYRZYCACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut

 

opracowany na podstawie następujących aktów prawnych:

1. Ustawy z dnia 7 września1991r. o systemie Oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z póź. zm.)

2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 z póź. zm.);

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 Nr 61, poz. 624 z póź. zm.);

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009, nr 168, poz. 1324 ze zm.);

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012, poz. 977).

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2012, poz.752)”.

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013, poz. 532)

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. 2013, poz. 957)

 

 

 

 

 

Każde dziecko - zarówno zdrowe, jak i niepełnosprawne ma prawo do wzrastania w naturalnym środowisku. Najwłaściwszym środowiskiem rozwojowym dla dziecka, poza rodziną, jest środowisko rówieśnicze. Dla dziecka niepełnosprawnego jest to szczególnie ważny czynnik rozwoju. Integracja nie jest jednostronnym procesem, w którym dzieci niepełnosprawne są włączane do grupy dzieci zdrowych, lecz jest to proces obustronny. Każdy od każdego czegoś się uczy, każdy musi znaleźć swoje miejsce w grupie i poradzić sobie z powstającymi trudnościami.

 

Przebywanie w grupie integracyjnej daje szczególną szanse rozwoju społecznego wszystkim dzieciom. Dzieci pełnosprawne mają okazję, aby w naturalny sposób nauczyć się właściwego stosunku do niepełnosprawnych rówieśników. Uczą się współżyć na co dzień, a także służyć im pomocą w każdej sytuacji. Stają się bardziej wrażliwe na problemy swoich mniej sprawnych kolegów. Również dzieci niepełnosprawne przejmują prawidłowe wzorce i pomoc pełnosprawnych rówieśników, uczą się funkcjonowania w naturalnym otoczeniu oraz zdobywają poczucie bezpieczeństwa, które jest podstawą ich ogólnego rozwoju psychofizycznego i intelektualnego.


Przedszkole realizuje zadania wychowawcze w oparciu o indywidualne spojrzenie

na każde dziecko.

 

 

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.

 

 1. Siedziba przedszkola znajduje się w Pyrzycach ul. G. Narutowicza 5 .

 

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Pyrzyce..

 

 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

 

 1. Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi:

Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach

74 - 200 Pyrzyce

ul. G. Narutowicza 5

tel. ( 91) 570 - 07- 07

 

6. Do oznaczenia dokumentów może być stosowany skrót nazwy: PP3zOI

 

7. Na wniosek Rady Pedagogicznej lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców przedszkolu można nadać imię osoby / osób / instytucji lub organizacji.

 

8. Imię nadaje organ prowadzący.

 

9. Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o rodzicach dziecka oznacza to również prawnych opiekunów dziecka sprawujących opiekę rodzicielską na podstawie prawomocnego wyroku sądu rodzinnego.

 

§ 2.

Przedszkole działa na podstawie:

 

 1. Ustawy z dnia 7 września1991r. o systemie Oświaty (t. j. Dz. U. nr 95 poz. 425 z 1991r.
  z póź. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy;

 2. Aktu założycielskiego.

 3. Niniejszego statutu.

 

§ 3

Założenia ogólne:

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.

2. Przerwa w pracy przedszkola ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

3. W przypadku niskiej frekwencji ( mniej niż 10 dzieci) przerwa w pracy może być wydłużona.

4. Przedszkole jest czynne 9,5 godzin dziennie w dni robocze.

5. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni
w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00 , za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

7. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w przedszkolu od godziny 8.00 do godziny 13.00, od poniedziałku do piątku.

8. Godziny pracy przedszkola ustala się w każdym roku szkolnym z uwzględnieniem potrzeb rodziców, w związku z tym czas pracy przedszkola może być wydłużony. Godziny pracy w danym roku szkolnym określone są w arkuszu organizacji pracy przedszkola.

9. Na wniosek rodziców organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z dyrektorem przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu pracy placówki powyżej 9,5 godzin dziennie.

10. Dniami wolnymi od pracy z wychowankami są dni ustawowo wolne od pracy.

11. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności materialnej za cenne rzeczy i zabawki przyniesione przez dzieci do przedszkola.

 

§ 4.

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

 1. Miasto i Gminę Pyrzyce.

 2. Rodziców w formie opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

 3. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

 

§ 5

1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w Ustawie o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest „Plan dochodów i wydatków” na dany rok kalendarzowy zwany „planem finansowym”.

2. Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz zasady jej regulowania ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miejskiej w Pyrzycach.

3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola na podstawie analizy kosztów żywienia w  porozumieniu z organem prowadzącym.

4. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

5. Opłatę za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę podlega zwrotowi za każdy zgłoszony dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

6. Opłatę za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wyliczaną przez intendenta przedszkola, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

7. Dzieci, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych.

8. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwości i forma organizacyjna, uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców . Przedszkole nie może pobierać od rodziców ( prawnych opiekunów) opłat za zajęcia dodatkowe. Zajęcia te w całości finansowane są z budżetu.

9. Czas trwania zajęć (również zajęć dodatkowych) jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

  1. dzieci w wieku 3-4 lata - od 15 do 20 min.,

  2. dzieci w wieku 5-6 lat - od 25 do 30 min.

10. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki w porozumieniu z rodzicami. Zajęcia dodatkowe nie mogą odbywać się w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej.

11. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

 

 

 

§ 6

1. Regulacje określające wysokości opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:

a) określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć zapewniając bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę , czyli od godz.6.30. - 8.00 i od godz.13.00 - 16.00.

b) określa wysokość opłaty, która nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.

2. Jeżeli z dziennego czasu pracy wynika, że przedszkole kończy zajęcia o niepełnej godzinie, opłata za świadczenia udzielane w tym czasie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

3. Opłatę wnosi się w formie gotówkowej, bądź przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola numer rachunku bankowego.

4. Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonym przez wychowawcę oddziału ewidencjonującego godzinę odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodziców, opiekunów prawnych lub inną upoważnioną przez nich osobę.

5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania.

6. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym dyrektor przedszkola informuje rodziców (prawnych opiekunów) o sposobie przekazywania informacji o nieobecności dziecka w przedszkolu.

7. Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w następującej formie - zgłoszenie pisemne, ustne u dyrektora, nauczyciela lub telefoniczne do godz. 8.30.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

 

§ 7

 1. Przedszkole realizuje następujące cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

  1. zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

  2. zapewnia wszystkim dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej, z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka,

  3. realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego oraz programy własne zgodne z podstawą programową,

  4. zapewnia organizację bezpłatnych zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i  możliwości rozwojowych dzieci,

  5. kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym; uczy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka,

  6. umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej; etnicznej; językowej i religijnej,

  7. wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną w przygotowaniu do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych uwzględnia stopień i rodzaj niepełnosprawności,

  8. udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, psychologiem i innymi specjalistami na terenie placówki oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci,

  9. konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach,

  10. zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania opieki,

  11. przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-edukacyjnego uwzględniając zasadę:

   1. zaspokajania potrzeb dziecka,

   2. aktywności,

   3. indywidualizacji.

 1. Celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z podstawą programową jest:

    1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

    2. budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

    3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

    4. rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

    5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

    6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,

    7. zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

    8. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

    9. wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

    10. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

    11. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego całość podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wybranego spośród innych przez Radę Pedagogiczną lub poszczególnych nauczycieli i dopuszczonego przez dyrektora przedszkola. Istnieje również możliwość pracy na podstawie programu własnego dopuszczonego przez dyrektora przedszkola w trybie przewidzianym przepisami prawa.

 2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planie rocznym przedszkola i w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych oraz w planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny.

 3. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku, zainteresowań i możliwości rozwojowych dziecka, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

    1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

    2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa pod każdym względem,

    3. stosuje w swoich działaniach przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz przepisy przeciwpożarowe,

    4. współpracuje z ośrodkami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

    5. Zasady opieki, a także bezpieczeństwa poza terenem przedszkola w czasie spacerów i wycieczek określają odrębne przepisy ( Regulamin spacerów i wycieczek obowiązujący w Przedszkolu Publicznym Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach).

6. Organizowanie nieodpłatnie, na życzenie rodziców, w ramach planu zajęć religii w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych właściwych dla danego poziomu nauczania. Zajęcia religii prowadzone są przez nauczyciela skierowanego do przedszkola na podstawie misji kanonicznej przez biskupa właściwej diecezji.

7. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola.

8. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

§ 8

Bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

 1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola. W przypadku wychowanków domu dziecka - dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez wychowawcę.

 2. Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do sali i oddać pod opiekę nauczycielce.

 3. Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

 4. Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji nauczyciela, powinno zawierać imię i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

 5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 6. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę.

 7. Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.

 8. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.

 9. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.30 do godz. 8.30 lub w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym.

 10. Zgłoszenie późniejszego przyprowadzania dziecka wynika z konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.

 11. W przypadku nieodebrania dziecka po upływie czasu godzin otwarcia placówki ma zastosowanie odpowiednia procedura obowiązująca przedszkolu.

 12. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowóz zapewniają rodzice.

 

§ 9

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

  1. dziecka,

  2. rodziców dziecka,

  3. dyrektora przedszkola,

  4. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dziećmi,

  5. pielęgniarki środowiska nauczania lub higienistki przedszkolnej,

  6. poradni,

  7. pomocy nauczyciela,

  8. pracownika socjalnego,

  9. asystenta rodziny,

  10. kuratora sądowego.

 

2. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych socjoterapeutycznych oraz w formie porad i konsultacji.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:

 1. z niepełnosprawności,

 2. z niedostosowania społecznego,

 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

 4. ze szczególnych uzdolnień,

 5. ze specyficznych trudności w uczeniu się,

 6. z zaburzeń komunikacji językowej,

 7. z choroby przewlekłej,

 8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

 9. z niepowodzeń edukacyjnych,

 10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

 11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków.

6. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

8. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla wychowanków szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. W zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej jak osiem osób.

9. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze organizuje się dla dzieci mających trudności w nauce, a w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. W zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż osiem osób.

10. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż pięć osób.

11. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. W zajęciach nie powinny uczestniczyć jednocześnie więcej niż cztery osoby.

12. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. W zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż dziesięć osób.

13. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.

14. Działania, o których mowa w ust. 11, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

15. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem - jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

16. Dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

17. Dyrektor, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z jego rodzicami oraz - w zależności od potrzeb - z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami.

18. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie jego rodziców.

19. Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron wychowanków,

 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci,

 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,

 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym dzieci,

 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków,

 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

20. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy wychowanków,

 2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,

 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

21. Dla wychowanka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor przedszkola powołuje Zespół wspomagający rozwój dziecka.

22. Zadaniem Zespołu składającego się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z wychowankiem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankowi.

23. Zespół tworzy Dyrektor:

 1. dla wychowanka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

24. Dyrektor wyznacza osobę koordynującą pracę Zespołu.

25. Zespół po otrzymaniu orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną zapewnia dzieciom :

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) opracowywanie przez Zespół nauczycieli i specjalistów prowadzący zajęcia z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego ( IPET) oraz dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, współpraca Zespołu z rodzicami dzieci oraz w zależności od potrzeb z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi lub innymi osobami, których wiedza i umiejętności będą pomocne w zaplanowaniu pomocy dla dziecka,

3) realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,

4) odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne wspomagające proces edukacji w miarę możliwości finansowych przedszkola integracyjnego,

5) indywidualne zajęcia specjalistyczne wspomagające proces edukacji w wymiarze określonym przez organ prowadzący,

6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

26. Dyrektor dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie zaleceń Zespołu, o których mowa powyżej, ustala dla wychowanka formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

27. O ustalonych dla wychowanka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor niezwłocznie informuje na piśmie rodziców wychowanka.

28. Zespoły utworzone dla wychowanków mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne mogą opracować wspólny plan działań wspierających dla tych wychowanków.

29. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej wychowankowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:

 1. danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej - po zakończeniu jej udzielania;

2) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym - przed opracowaniem arkusza organizacji przedszkola na kolejny rok szkolny.

3) Dokonując oceny, Zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z wychowankiem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania wychowankowi dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

30. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku.

31. Spotkania zespołu zwołuje osoba koordynująca pracę zespołu.

32. Zespół podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

33. Osoby biorące udział w spotkaniu Zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu.

34. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychicznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do

podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną .

35. W przedszkolu jest jeden oddział integracyjny.

36. Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział integracyjny opiece dwóch nauczycieli. Dodatkowo w tym oddziale zatrudniony jest nauczyciel wspomagający.

37. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola i ich kompetencje

 

§ 10

 1. Organami przedszkola są:

  1. Dyrektor przedszkola,

  2. Rada Pedagogiczna,

  3. Rada Rodziców.

 2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

3. Dyrektor Przedszkola:

   1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.

   2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w przedszkolu pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi.

4. Dyrektor przedszkola jest jednoosobowo odpowiedzialny za placówkę i prowadzoną w niej działalność, a w szczególności :

a) kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

d) zapewnienie bezpieczeństwo dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

e) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

f) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników placówki,

g) dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

h) kieruje polityką kadrową przedszkola, w tym m.in.: zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom,

i) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi,

j) dopuszcza do użytku przedszkolnego przedstawione przez Radę Pedagogiczną lub poszczególnych nauczycieli programy wychowania przedszkolnego zgodne z podstawą programową ; przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku przedszkolnego dyrektor przedszkola może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu, konsultanta lub doradcy metodycznego,

k) jest odpowiedzialny za organizację indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

l) jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

ł) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami,

m) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki; podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną ww. organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności,

n) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we współpracy z:

 

   • rodzicami dzieci,

   • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

   • placówkami doskonalenia nauczycieli,

   • innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

o) powiadamia dyrektora szkoły - w obwodzie którego mieszka dziecko - o spełnianiu przez nie obowiązku odbycia rocznego przygotowania w zakresie wychowania przedszkolnego,

p) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

r) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

5.  Do obowiązków Dyrektora należą także:

a) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja uchwał podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

b) wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli tzn. zapewnienie nauczycielom ubiegającym się o awans prawidłowego przebiegu stażu, dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, powoływanie i przewodniczenie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli stażystów ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego, nadanie stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, praca w składzie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego oraz w komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego,

c) przygotowanie arkusza organizacji pracy przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

  1. organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkola oraz dla dzieci wymagających wspomagania rozwoju poprzez powoływanie Zespołów do udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej ; na podstawie prowadzonych w przedszkolu Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych wychowanka Dyrektor dokonuje bilansu potrzeb na dany rok szkolny, w szczególności określa formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację (może być to zapotrzebowanie na etat specjalisty pedagoga, psychologa, logopedy),

e) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami,

f) jeden raz w roku dokonanie kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów ( z ustaleń kontroli sporządza się protokół, kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu),

g) opracowanie procedury zatwierdzenia wybranego przez Radę Pedagogiczną lub poszczególnych nauczycieli programu wychowania przedszkolnego zgodnego z podstawą programową,

 1. ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców, (prawnych opiekunów),

i) podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,

j) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi, a także ze środowiskiem lokalnym,

k) opracowywanie Regulaminu Pracy oraz innych regulaminów o charakterze wewnętrznym,

l) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

ł) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem,

m) prowadzenie dokumentacji kadrowej, kancelaryjno - archiwalnej i finansowej zgodnie

z obowiązującymi przepisami,

n) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

o) koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi.

6. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny nad wszystkimi zajęciami prowadzonymi w przedszkolu i wykonuje następujące zadania:

  1. opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,

  2. plan nadzoru, o którym mowa w lit. a) uwzględnia plan nadzoru pedagogicznego przedstawiony przez Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty w Szczecinie, wyniki nadzoru z poprzedniego roku szkolnego oraz zadania wynikające z planu pracy na bieżący rok szkolny,

  3. plan nadzoru zawiera:

 • 7. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej
  i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia o tym niezwłocznie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z prawem po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

  8. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, a w szczególności:

  9. Dyrektor przedszkola po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców może wyrazić zgodę na podjęcie w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia i organizacje, których statutowym celem jest działalność wychowawcza wśród dzieci albo rozszerzenie form pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej przedszkola na wcześniej uzgodnionych warunkach.

  10. W czasie nieobecności dyrektora zastępstwo pełni nauczyciel wskazany przez dyrektora.

   

   

  11. Rada Pedagogiczna:

   

  12. Rada Rodziców:

  W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Powyższe wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.

  2) Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem placówki.

  3)Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

  4) W celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydawania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

  5) Rada Rodziców współdziała z pozostałymi organami przedszkola.

  6) Spory między organami przedszkola są rozpatrywane na terenie placówki. Pierwszą instancją do rozstrzygania sporów jest dyrektor przedszkola. Spory rozstrzygane są w drodze:

  7) Rada Rodziców może występować do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, w szczególności:

  8) Rada Rodziców może inicjować i organizować formy bezpośredniej pomocy dotyczącej bieżącej działalności przedszkola.

   

   

  Rozdział IV

  Organizacja Przedszkola

  § 11

  1) liczbę oddziałów, liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

  2) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

  3) ogólną liczbę godz. pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

  4) czas realizacji podstawy programowej,

  5) inne dane, konieczne do zaplanowania prawidłowej organizacji pracy przedszkola.

  10. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, a w oddziale integracyjnym 20 dzieci. Oddział integracyjnych liczy do 20 dzieci, w tym 3 - 5 dzieci niepełnosprawnych.

  11. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe finansowane z budżetu. Rodzice nie mogą ponosić dodatkowych opłat za organizację tych zajęć.

  12. Zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone tylko poza podstawą programową, czyli po godz. 13.00.

  Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

  13. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:

  14. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach każdego roku zatwierdza organ prowadzący.

  15. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i edukacyjne, jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców. Ramowy rozkład dnia określa czas realizacji podstawy programowej oraz innych zajęć określonych w czasie po realizacji podstawy programowej.

  16. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 120.

  17. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami, dostosowanymi do wieku dzieci.

  18. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

  19. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa podczas tych form pracy oraz sposób ich dokumentowania określa „Regulamin spacerów i wycieczek” obowiązujący w przedszkolu.

  20.W przypadku nieodebrania dziecka do godziny ustalonej jako godzina zamknięcia przedszkola nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) o tym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.

  21.W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola o zaistniałym fakcie. Dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

  22. Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę innego pracownika przedszkola.

  23. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna.

  24. Obowiązkiem nauczyciela jest powiadomienie dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. temperatura.

  25. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

  26. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

  27.W przedszkolu integracyjnym, zgodnie z arkuszem organizacyjnym zatrudnieni są specjaliści wspierający pracę nauczycieli w zakresie wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci.

   

  § 12

  6. Zapisy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

  7. Nabór dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do grup integracyjnych odbywa się przez cały rok w zależności od ilości wolnych miejsc. W celu zapisania dziecka z orzeczeniem należy zgłosić się do dyrektora przedszkola (w przypadku wolnych miejsc istnieje również szansa przyjęcia dziecka niepełnosprawnego w trakcie roku szkolnego).

  8. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinia o wczesnym wspomaganiu wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną jest dla dziecka niepełnosprawnego rozpoczynającego drogę edukacyjną ważnym dokumentem zawierającym wskazania dotyczące dostosowania programu nauczania do potrzeb dziecka, określającym warunki realizacji oraz wskazującym na potrzebę dodatkowych zajęć w zależności od deficytów np.: logopedycznych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych. Zawiera też sugestie co do formy kształcenia: w szkole ogólnodostępnej, integracyjnej, specjalnej lub do nauczania indywidualnego.

   

  § 13

  1) zalegania z odpłatnością za przedszkole co najmniej dwa miesiące;

   

   

  Rozdział V

  Wychowankowie Przedszkola

   

  § 14

  Od 1 września 2015 r. w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

  1) akceptacji takim jakie jest,

  2) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

  3) opieki i ochrony,

  4) właściwie zorganizowanego procesu edukacji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i pracy umysłowej odpowiadającego jego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym, zgodnego z tempem indywidualnego rozwoju,

  5) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

  6) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

  7) ochrony i poszanowania jego godności osobistej oraz własności,

  8) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa własnego i innych),

  9) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,

  10) odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego,

  11) znajomości swoich praw.

  1) jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania itp.;

  2) prezentowania wzoru kultury osobistej i taktu;

  3) przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie.

   

   

  Rozdział VI

  Rodzice - prawa i obowiązki

   

  § 15

  1. Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy:

  1) przestrzeganie niniejszego Statutu, respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej
  i Rady Rodziców,

  2) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

  3) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,

  4) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

  5) nie przyprowadzanie dzieci chorych i z gorączką,

  6) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

  7) zatrzymanie dziecka w domu w przypadku symptomów choroby zgłaszanych przez nauczyciela.

   

  § 16

  1. Rodzice mają prawo do:

  1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

  2) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

  3) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać,

  4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

  5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji i opinii na temat pracy przedszkola,

  6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny.

   

  §17

  1. Współpraca przedszkola z rodzicami oparta jest na wzajemnych uzgodnieniach i obejmuje następujące formy:

  2. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycielek poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział oraz  rodziców.

  3. Celem współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami) jest:

  b) systematyczne informowanie o dziecku, jego zachowaniach i rozwoju;

  c) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działań

  d) wzajemna pomoc w realizacji programów, planów i systemów opracowanych przez nauczycieli.

   

   

  Rozdział VII

  Pracownicy Przedszkola

   

  § 18

  1) dyrektor,

  2) nauczyciele,

  3) nauczyciele - specjaliści: logopeda, pedagog specjalny, rehabilitant

  4) pracownicy administracji: intendent, pomoc administracyjna,

  5) pracownicy obsługi: pomoc nauczyciela, kucharka, pomoce kuchenne, konserwator.

  2. Liczbę pracowników administracji i obsługi oraz liczbę nauczycieli w tym nauczycieli specjalistów co roku zatwierdza organ prowadzący w arkuszu organizacji przedszkola.

   

  3. Nauczyciele:

  12) Nauczyciel prowadzi dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo - dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym. W dzienniku zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym imiona i nazwiska wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, oznaczenie realizowanego programu wychowania przedszkolnego oraz odnotowuje się obecność wychowanków na zajęciach. Dziennik zawiera ponadto ramowy rozkład dnia danego oddziału uwzględniający czas realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej oraz czas zajęć dodatkowych prowadzonych przez specjalistów. Fakt przeprowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza własnym podpisem. Dziennik jest zapisem pracy dokonanej. Wpisu dokonuje się codziennie po skończeniu zajęć. Do zapisu można czynić adnotacje ważne dla pracy wychowawczo - dydaktycznej. Nauczyciel prowadzi dokumentację oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami Rady Pedagogicznej.

  13) Nauczyciel stosuje twórcze i nowatorskie metody nauczania i wychowania
  w ścisłej współpracy z domem rodzinnym dziecka. Inicjuje i organizuje imprezy
  o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym

  20) Nauczyciel wnioskuje do dyrektora przedszkola o dopuszczenie programu lub zestawu programów wychowania przedszkolnego.

  21) Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu edukacyjnego, który po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzeniu przez dyrektora może być realizowany na terenie placówki.

  22) Zgodnie z art. 63 Karty Nauczyciela nauczyciel korzysta w związku z pełnieniem obowiązków służbowych z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych. Organ prowadzący szkołę obowiązany jest z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

  23) Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom.

  24) Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy.

  25) Nauczyciele specjaliści zatrudnieni w przedszkolu, otaczają opieką (jeśli uzyskają zgodę rodzica danego dziecka) wszystkie potrzebujące dzieci i udzielają porad oraz wskazówek do pracy rodzicom i nauczycielom.

  26) Do zadań logopedy w szczególności należy:

  a)  diagnoza wad mowy dzieci z przedszkola zgłoszonych przez nauczycieli lub rodziców;

  b)  prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem w celu korekty stwierdzonych wad mowy,

  c)  współpraca z rodzicami i nauczycielami w celu kontynuacji ćwiczeń;

  d)  kierowanie dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę;

  e)  prowadzenie instruktażu logopedycznego dla nauczycieli wspomagającego harmonijny rozwój mowy we wszystkich grupach wiekowych;

  27) Nauczyciel wspomagający-pedagog specjalny realizuje w oddziale integracyjnym godziny wspomagania dydaktyki dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, zatwierdzone przez organ prowadzący w arkuszu organizacji na dany rok szkolny .

  28) Do zadań pedagoga specjalnego należy:

  a) opracowanie programu edukacyjno-terapeutycznego dla dziecka z orzeczeniem,

  b) prowadzenie pracy indywidualnej i grupowej z dzieckiem w celu wspomagania jego rozwoju, współpraca z nauczycielem przedszkolnym grupowym;

  c) współpraca z rodzicami i nauczycielami w celu kontynuacji ćwiczeń,

  d) kierowanie dziecka na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę,

  e) prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami

  29) Specjaliści prowadzą dzienniki zajęć specjalistycznych. Do dziennika zajęć specjalistycznych wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, indywidualny program pracy z dzieckiem, a w przypadku zajęć grupowych tygodniowy plan zajęć, tematy przeprowadzonych zajęć, obecność wychowanków na zajęciach. Indywidualną ocenę postępów dziecka, wnioski do dalszej pracy i zadania do współpracy z rodzicami nauczyciel dokumentuje w zeszycie.

  30) Nauczyciele i specjaliści współdziałają wzajemnie ze sobą i z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w sprawach wychowania, nauczania i opieki

  31) Zasady etyki zawodowej, stosunek pracy, zasady wynagradzania oraz szczególne prawa i obowiązki nauczycieli określa Ustawa Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

  7. Wszyscy pracownicy mają obowiązek zapoznania się z przepisami prawa wewnętrznego obowiązującego na terenie przedszkola.

  8. Pracownicy przedszkola odpowiadają za stan bezpieczeństwa i higieny pracy na zajmowanym stanowisku pracy oraz za bezpieczeństwo i higienę pracy podczas zajęć, spacerów i wycieczek prowadzonych z dziećmi i podczas prac realizowanych na stanowiskach pracy.

   

   

  Rozdział VIII

  Postanowienia końcowe

   

  § 19

  1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników administracji i obsługi.

  2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

  1) zapoznanie Rady Rodziców z projektem statutu i uzyskanie pozytywnej opinii, wydanej na jego temat,

  2) wyłożenie Statutu w miejscu dostępnym dla wszystkich rodziców - w korytarzu.

  3) udostępnianie statutu przez Dyrektora Przedszkola na życzenie osób zainteresowanych.

  § 20

  Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

  § 21

  Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z aktualną instrukcją kancelaryjną i odrębnymi przepisami.

  § 22

  Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

  § 23

  1. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

  2. Rada Pedagogiczna upoważnia Dyrektora Przedszkola do tworzenia tekstu jednolitego po trzech zmianach statutu.

  § 24

  1.  Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach.

  2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc prawną dotychczas obowiązujący Statut Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach.

   

   

  Pyrzyce, dnia 22.10.2013 r.

   

   

  W załączeniu :

  - Uchwała Nr 6/2013 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

  • cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram;

  • tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;

  • tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli;

   1. organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola,

   2. kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,

   3. gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej,

   4. wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, a w szczególności organizuje szkolenia i narady, motywuje do doskonalenia i rozwoju zawodowego,

   5. przed zakończeniem każdego roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru, w tym zakres wykonania planu;

   6. opracowując wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego określa analizę poziomu osiągnięć edukacyjnych wychowanków z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych i wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej, ocenę sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad wychowankami, a także podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego wraz z informacją o ich skutkach.

   1. koordynuje ich działania, zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami Przedszkola,

   2. w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

   1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

   2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

   3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

   4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem i obowiązującymi przepisami.

   5. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

    1. uchwalenie statutu przedszkola;

    2. uchwalanie Regulaminu Rady Pedagogicznej

    3. opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy;

    4. ustalanie i przedstawianie Dyrektorowi do zatwierdzenia zestawu programów wychowania przedszkolnego do dnia 15 czerwca każdego roku poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego w którym będą obowiązywały; wybrany program wychowania przedszkolnego obowiązuje przez trzy lata pracy z grupą,

    5. dokonywanie zmian w ustalonym zestawie programów wychowania przedszkolnego na wniosek nauczyciela lub Rady Pedagogicznej, jednak nie w trakcie roku szkolnego;

    6. podejmowanie uchwał opiniujących w sprawie innowacji, zajęć i programów autorskich,

    7. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

    8. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków w trakcie roku szk.

   1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

    1. projekt planu finansowego przedszkola;

    2. wnioski o nagrody i wyróżnienia;

    3. organizację pracy placówki;

    4. propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom dodatkowych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia.

   2. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem zawartym w planie nadzoru pedagogicznego oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków Rady.

   3. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów
    w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków.

   4. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Członkowie Rady są również zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom.

   5. Rada Pedagogiczna wyłania ze swojego grona jednego przedstawiciela biorącego udział w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

   6. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie dyrektora oraz do Kuratora Oświaty w Szczecinie o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub nauczyciela zatrudnionego w placówce.

   1. Radę rodziców stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

     1. negocjacji i mediacji przy współudziale wszystkich oponentów,

     2. po wyczerpaniu wszelkich możliwych środków negocjacji ostateczny głos w rozwiązywaniu sporów ma dyrektor placówki, uwzględniając zakres kompetencji tych organów.

    1. opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,

    2. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia

    3. wyraża opinię na temat funkcjonowania przedszkola oraz pracy nauczyciela na wniosek dyrektora przedszkola podczas uzyskiwania przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego.

   1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

   2. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola najpóźniej w terminie określonym przez organ prowadzący .

   3. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

   4. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

   1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

   2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

   3. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, Dyrektor Przedszkola i Rada Pedagogiczna mogą ustalić wewnętrznie inną organizację pracy oddziałów, kierując nauczycieli do wykonywania zadań dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczo - dydaktyczną pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci.

   4. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział integracyjny złożony z dzieci w zbliżonym wieku oraz poziomu rozwoju emocjonalno-społecznego i intelektualnego.

   5. W przedszkolu jest pięć oddziałów w tym jeden integracyjny.

   1. z dziećmi w wieku 3 - 4 lat - od 15 do 20 minut

   2. z dziećmi w wieku 5 - 6 lat - od 25 do 30 minut

   1. co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie , przy niewielkim udziale nauczyciela),

   2. co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci ? czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),

   3. najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

   4. pozostały czas - 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

   1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

   2. Nabór do przedszkola odbywa się według zasad i w terminie określonym przez organ prowadzący.

   3. Zostaje powołana komisja rekrutacyjna składająca się z:

    1. dyrektora jako przewodniczącego,

    2. przedstawiciela rady pedagogicznej,

    3. przedstawiciela rady rodziców.

   4. Komisję rekrutacyjną upoważnia się do opracowania szczegółowego regulaminu. Regulamin stanowi załącznik do protokołu rekrutacji.

   5. Postanowienia komisji rekrutacyjnej są ostateczne.

   • Jeżeli rodzice chcą zapisać dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na zasadach odrębnych (kwalifikacja w trybie indywidualnym):

   • pobierają formularz zgłoszenia bezpośrednio w przedszkolu,

   • wypełniają go odręcznie i składają w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi,

   • do formularza dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

   1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola (nie dotyczy dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania do szkoły) w następujących przypadkach:

     1. nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej ponad dwa tygodnie;

     2. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu;

     3. stałych, agresywnych zachowań dziecka , zagrażających zdrowiu i życiu pozostałych wychowanków i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii lub, gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji); powtarzających się, agresywnych zachowań rodziców dziecka w przedszkolu, łamiących normy współżycia społecznego i zasady zachowania w instytucji publicznej;

     4. ukrytych ciężkich chorób dziecka, nie zgłoszonych przez rodziców.

   1. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w ust.1 pkt. dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania:

    1. zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem w zakresie zmiany zachowań dziecka,

    2. zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią do możliwości przedszkola pomoc,

    3. zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie i zamiarze skreślenia dziecka z listy wychowanków,

    4. zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.

   1. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
    O wspomnianej uchwale dyrektor powiadamia rodziców bądź opiekunów dziecka.

   1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat.

   2. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

   3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

   4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

   1. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły uwzględniając opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej.

   2. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

   1. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

   2. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia
    o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydają zespoły orzekające działające przy poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

   3. O zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących zdrowia dziecka nauczycielka danego oddziału niezwłocznie powiadamia rodziców.

   4. Po każdorazowej chorobie zakaźnej dziecka rodzice są zobowiązani do przedstawienia nauczycielce danego oddziału zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.

   5. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do:

   1. W razie otrzymania informacji wskazującej na prawdopodobieństwo nieprzestrzegania praw dziecka ze strony rodziców (opiekunów) Dyrektor przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej powiadamia właściwe instytucje takie jak Policja lub Sąd Rodzinny.

   2. Wychowankowie mogą być ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków. Opłatę za ubezpieczenie pokrywają rodzice.

   1. Rodzice mają obowiązek poinformować na piśmie Dyrektora Przedszkola
    o swojej czasowej nieobecności lub wyjeździe i ustanowionym pełnomocnictwie notarialnym w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie.

   2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

   3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani:

   1. dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,

   2. zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia,

   3. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

   4. wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.

    1. konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami ;

    2. zebrania grupowe i dni otwarte;

    3. zajęcia otwarte;

    4. zajęcia dla rodziców i dzieci w ramach programów rozszerzających podstawę programową , realizowanych przez poszczególnych nauczycieli

    5. imprezy środowiskowe;

    6. udział rodziców w uroczystościach;

    7. kierowanie dziecka do specjalistów (logopedy, psychologa itp.);

    8. kąciki dla rodziców , kąciki plastyczne, informacje grupowe,

    9. inne wzajemnie ustalone.

   1. pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i objęcia go natychmiast pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

   1. Pracownikami Przedszkola są:

    1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawcza i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wynik tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

    2. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.

    3. W sytuacji wyższej konieczności nauczyciel może pozostawić dzieci pod opieką innej osoby dorosłej zatrudnionej w przedszkolu.

    4. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci oraz ich zainteresowania i zdolności, dąży do kształtowania procesów rozwojowych oraz do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.

    5. Nauczyciel wspiera samodzielnie działania dziecka i pomaga w dostrzeganiu problemów rozwiązywania ich, uczy zasad postępowania, umożliwia dokonywanie wyborów, wspiera działania twórcze w różnych dziedzinach aktywności.

    6. Nauczyciel tworzy okazje do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę dziecka w rodzinie, grupie przedszkolnej oraz w środowisku.

    7. Nauczyciel pomaga dziecku w budowaniu systemu wartości - dobro, prawda, miłość, piękno, przyjaźń.

    8. Nauczyciel uczy dzieci wzajemnego współdziałania i wspomagania w sytuacjach trudnych. Prowadzi zajęcia z zakresu empatii.

    9. Nauczyciel pomaga dzieciom w rozwijaniu odpowiedzialności poprzez samodzielne wywiązywanie się z podejmowanych zadań oraz uczyć szacunku do pracy swojej i innych.

    10. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem, logopedą oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.

    11. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczną wychowawczą, opiekuńczą; gromadzi dokumentację swojej pracy, ponosi odpowiedzialność za jej jakość.

     1. Nauczyciel korzysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego, opiekuna stażu i Rady Pedagogicznej. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, uzyskuje wyższe stopnie awansu zawodowego, wykorzystuje nabyte umiejętności w pracy z dziećmi.

     2. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną, mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.

     3. Nauczyciel prowadzi analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej.

     4. Prowadzi pracę wyrównawczą z wychowankami i dokumentuje ją.

     5. Nauczyciele i specjaliści współdziałają wzajemnie ze sobą oraz z rodzicami dziecka w sprawach wychowania, nauczania i opieki.

     6. Nauczyciele planują i realizują pracę dydaktyczno - wychowawczą poszczególnych grup z uwzględnieniem wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz są odpowiedzialni za jej jakość.

    1. prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami.

   1. W przedszkolu są zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi. Podstawowym ich zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymania obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

   2. Zakresy obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor przedszkola. Zakresy obowiązków wszystkich pracowników stanowią załączniki i znajdują się w aktach osobowych. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy Ustawy - Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

   3. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

Załączniki do pobrania

1 Statut.doc (DOC, 27KB) 2016-02-05 10:30:04 220 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Brodowska 05-02-2016 10:30:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Brodowska 05-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Brodowska 05-02-2016 10:31:34