Statut przedszkola

 

 

Statut Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym

w Pyrzycach z dnia 28.11.2017 r.

 

Przedszkole działa na podstawie:

1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania ogólnodostępnej placówki oświatowej zwanej w dalszej części przedszkolem, którego pełna nazwa brzmi: Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach.

2. Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach działa na podstawie:

1) ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. nr 59 )

2) ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. nr 60 )

3) ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016r. nr 0 poz. 1010 ze zm.)

4) rozporządzenia wykonawcze do ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe i o systemie oświaty,

5) rozporządzenie Prezesa RM z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” - Dz. U. z 2016 r. poz. 283.

6) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst - Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

7) ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2017)

8) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649)

9) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1627)

10) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

11) Uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 stycznia 1992r. Nr XXII/173/92 ( akt założycielski).

12) Ustawy z dnia 16 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.).

13) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

14) Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, i rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 28 sierpnia 2017 r.

15) Rozporządzeniem z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym i z rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

16) Konwencji Praw Dziecka

17) Niniejszego statutu.

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Nazwa przedszkola

 1. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach.

 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Pyrzycach ul. G. Narutowicza 5

 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Pyrzyce.

 4. Siedziba organu prowadzącego: Urząd Miasta w Pyrzycach, ul. Plac Ratuszowy 1.

 5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

 6. Imię przedszkolu publicznemu nadaje organ prowadzący na wniosek Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej.

 7. Do oznaczenia dokumentów może być stosowany skrót nazwy: PP3zOI.

§ 2

Cele i zadania przedszkola

 1. Celem przedszkola jest ukierunkowywanie rozwoju dziecka oraz jego wczesna edukacja zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

 2. Przedszkole realizuje zadania wynikające z powyższych celów poprzez:

 1. prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ prowadzący,

 2. objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju,

 3. udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci,

 4. wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,

 5. organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

 6. umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń.

3. Do zadań przedszkola należy:

  1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

  2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

  3. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

  4. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

  5. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

  6. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

  7. tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

  8. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

  9. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

  10. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

  11. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

  12. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

  13. kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

  14. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

  15. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

  16. organizowanie zajęć - zgodnie z potrzebami - umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego,

  17. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

4. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

  1. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

  2. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

§ 3

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

2. Przedszkole współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola.

4. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności:

 1. z niepełnosprawności,

 2. z niedostosowania społecznego,

 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

 4. z zaburzeń zachowania i emocji,

 5. ze szczególnych uzdolnień,

 6. ze specyficznych trudności w uczeniu się,

 7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,

 8. z choroby przewlekłej,

 9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

 10. z niepowodzeń edukacyjnych,

 11. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

 12. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.

6. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana podczas bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia,

 2. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,

 3. zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i innych zajęć o charakterze terapeutycznym,( poza terenem przedszkola np. w specjalistycznej poradni)

 4. porad i konsultacji.

9. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 1. rodzicami,

 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

 3. placówkami doskonalenia nauczycieli,

 4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

 5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

11. W przypadku gdy w wyniku udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w przedszkolu, dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców ucznia, może wystąpić do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy problemu ucznia w celu wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

12. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

13. Nauczyciele, prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień i zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.

14. Działania, o których mowa w ust. 14, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

15. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, informuje o tym niezwłocznie dyrektora. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli, lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem - jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

16. Dyrektor, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z jego rodzicami i - w zależności od potrzeb - z innymi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami.

17. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie rodziców dziecka.

18. Do zadań nauczycieli, oraz specjalistów z poradni w przedszkolu należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola,

 2. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się,

 3. współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym.

19. Nauczyciele, oraz specjaliści w poradni prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

20. W przypadku stwierdzenia, że wychowanek ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio, nauczyciel, lub specjalista niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i informuje o tym dyrektora przedszkola.

21. Zadaniem pedagoga i psychologa z poradni w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola,

 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,

 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania i inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dzieci,

 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci, wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, oraz udzielaniu pomocy psychologiczno -pedagogicznej.

22. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów,

 2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,

 4. wspieranie rodziców, nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów.

§ 4

Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

 1. Przedszkole może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie dzieciom o obniżonym ogólnie poziomie funkcjonowania intelektualnego, z dysfunkcją ruchu, uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach przedszkolnych.

 2. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci.

 3. Dla wychowanka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor przedszkola powołuje Zespół wspomagający rozwój dziecka.

 4. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z dziećmi
  o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: pedagog posiadający kwalifikacje do rodzaju niepełnosprawności dziecka, psycholog, logopeda.

 5. W skład zespołu w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny, mogą wchodzić również inni niż wymienieni wyżej specjaliści.

 6. Pomoc udzielana jest wychowankom zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

 7. W przedszkolu jest jeden oddział integracyjny.

8. Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział integracyjny opiece dwóm

nauczycielom oraz nauczycielowi wspomagającemu.

§ 5

Zadania przedszkola związane z nauką religii

   1. Nauka religii w przedszkolu organizowana jest na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. z 1992 r. Nr 36 poz. 155 ze zm.).

   2. Przedszkole na życzenie rodziców może zorganizować naukę religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę. Zajęcia te są finansowane przez organ prowadzący.

§ 6

Zadania związane z bezpieczeństwem

 1. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.

 2. Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne decyzje.

 3. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela i dodatkowo na każde 10 dzieci jednej osoby dorosłej. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek przedszkola.

 4. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

 5. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.

 6. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.

 7. W trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych i płatnych, takich jak kółko teatralne, kółko plastyczne, kółko taneczne i inne prowadzone na terenie przedszkola w danym roku szkolnym, opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom przedszkola prowadzącym ww. zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.

 8. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:

  1. informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka,

  2. okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka,

  3. współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań.

 9. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola.

 10. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

§ 7

Bezpieczeństwo dzieci w drodze z domu do przedszkola i z przedszkola do domu

 1. Rodzice dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola. W przypadku wychowanków domu dziecka czy z rodziny zstępczej, dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez wychowawcę czy prawnego opiekuna.

 2. Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do sali i oddać pod opiekę osoby dyżurującej lub zaprowadzić do właściwej sali przypisanej dziecku.

 3. Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców dziecka.

 4. Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię i nazwisko osoby wskazanej przez rodziców.

 5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 6. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę.

 7. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu dwie godziny. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami.

 8. Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.

 9. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.

 10. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.30 do godz. 8.30 lub w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym.

 11. Zgłaszanie późniejszego przyprowadzania dziecka wynika z konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.

 12. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowóz zapewniają rodzice.

 13. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny ustalonej jako godzina zamknięcia przedszkola nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) o tym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców. W przypadku nieodebrania dziecka po upływie czasu godzin otwarcia placówki ma zastosowanie odpowiednia procedura obowiązująca w przedszkolu.

 14. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola o zaistniałym fakcie. Dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

 15. Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę innego pracownika przedszkola.

 16. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna.

 17. Obowiązkiem nauczyciela jest powiadomienie dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. wysoka temperatura.

 18. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

§ 9

Zasady promocji i ochrony zdrowia

1.Przedszkole zobowiązane jest do zapewnienia warunków, aby dzieci nabyły umiejętności dbania o zdrowie własne i społeczności, w której żyją.

2. Przedszkole propaguje zdrowy styl życia poprzez:

1) codzienną aktywność fizyczną wychowanków , odpowiednią dietę i różnorodność spożywanych posiłków,

  1. kształtowanie postaw i nawyków wobec zabiegów zdrowotnych pozwalających chronić zdrowie.

  2. prowadzenie kursów dla dzieci z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

  3. wyposażenie dzieci w podstawowe wiadomości dotyczące promocji zdrowia, zapoznanie z tym, co sprzyja i co zagraża .

  4. promowanie zdrowia fizycznego i wpływ aktywności ruchowej na dziecko poprzez:

    1. rozbudzenie zamiłowania do ruchu i sportu

    2. rozwijanie aktywności ruchowej oraz stawianie wymagań dotyczących osiągania sprawności fizycznej typowej dla danego wieku,

    3. samodzielności, dbałości o zdrowie swoje i innych,

    4. radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz wysiłku fizycznego;

    5. przebywania na świeżym powietrzu bez względu na porę roku i panującą aurę

6) Kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia wychowanków w sytuacjach trudnych oraz zachowanie bezpieczeństwa w życiu codziennym.

§ 10

Organy przedszkola

 1. Organami przedszkola są:

 1. dyrektor,

 2. rada pedagogiczna,

 3. rada rodziców.

2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

3. Dyrektor Przedszkola wybierany jest w drodze konkursu ogłaszanego i przeprowadzanego przez organ prowadzący przedszkole lub w wyniku powierzenia na następną kadencję.

4. Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola, reprezentuje je jednoosobowo na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

5. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

6. Dyrektor kieruje całokształtem pracy przedszkola we wszystkich sprawach związanych z jego działalnością, w tym w sprawach organizacyjnych, finansowych i kadrowych.

7. Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy:

 1. opracowanie dokumentów programowo - organizacyjnych przedszkola, roczny plan pracy, organizację pracy;

 2. realizacja zadań nadzoru pedagogicznego; formy sprawowania nadzoru pedagogicznego:

a) ewaluacje wewnętrzne prowadzone w wybranych obszarach pracy placówki z wykorzystaniem głównie obserwacji uczestniczących oraz badań ankietowych wśród rodziców wychowanków,

b) kontroli, zwłaszcza w zakresie przestrzegania przez pracowników regulaminu pracy,

c) wspomagania nauczycieli, zwłaszcza w zakresie podnoszenia kompetencji psychopedagogicznych.

 1. opracowanie zakresu obowiązków (czynności), uprawnień i odpowiedzialności pracowników przedszkola;

 2. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola w porozumieniu z Organem prowadzącym przedszkole,

 3. prowadzenie hospitacji;

 4. organizowanie szkoleń;

 5. nadzorowanie organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych;

 6. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał;

 7. współpraca z rodzicami;

 8. podejmowanie decyzji o przyjęciu i skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego;

 9. zapewnia pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy, bhp i p. poż;

 10. zawieranie z rodzicami umów o świadczeniu usług opiekuńczo -wychowawczo-dydaktycznych;

 11. prowadzenie i przechowywanie określonej szczegółowymi przepisami dokumentacji działalności Przedszkola,

 12. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

 13. przekazanie raportu o ewaluacji pracy placówki radzie pedagogicznej;

 14. dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

 15. przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną;

 16. podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców;

 17. współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;

 18. administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem;

8. Dyrektor przedszkola:

 1. organizuje pracę placówki ,

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,

 3. sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 4. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców,

 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,

 6. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wymierzania kar,

 7. współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

 8. po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego (dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego),

 9. jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

 10. w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami,

 11. do 30 września każdego roku szkolnego powiadamia szkołę rejonową o spełnianiu rocznego obowiązku szkolnego dziecka objętego tym obowiązkiem

 12. wydaje każdemu rodzicowi/prawnemu opiekunowi dziecka spełniającego roczne przygotowanie przedszkolne pisemnej informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w terminie do 30 kwietnia każdego roku szkolnego. Wzór informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole określają odrębne przepisy

 13. wydaje rodzicom/prawnym opiekunom zaświadczenie o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Wzór zaświadczenia określają odrębne przepisy

 14. stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki; podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną ww. organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności,

 15. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

9. Tryb wydawania zarządzeń przez dyrektora:

1) Dyrektor przedszkola wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z zapewnieniem wychowankom i pracownikom bezpiecznych warunków pracy, pobytu, opieki oraz z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w placówce.

2) Zarządzenia dyrektora przedszkola podlegają ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń.

10. Rada pedagogiczna:

1) Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

2)Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniu, wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy.

3) W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji.

4) Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

5) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

6) Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

7) Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego i w miarę bieżących potrzeb.

8) Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie
z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

9) Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej jednej trzeciej członków rady pedagogicznej.

10) Osoby biorące udział w zebraniach Rady pedagogicznej są zobowiązane do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłoby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

11) Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

12) Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

13) Rada Pedagogiczna wydaje pisemną opinię o pracy zawodowej dyrektora przedszkola.

14) Wyznacza spośród siebie 2 przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków rady.

15) Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

16) Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.

17) Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał rady pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

18) Rada Pedagogiczna otoczona jest z Urzędu ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

19) Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

 1. przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,

 2. zatwierdzanie planów pracy placówki,

 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,

 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola,

 6. ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian.

 7. ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,

 8. przeprowadzanie dwa razy w roku analizy realizacji planowanych zadań oraz dokonywanie oceny wyników pracy z wychowankami w poszczególnych oddziałach,

 9. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.

11. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień,

 2. propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,

 3. programy wychowania przedszkolnego,

 4. powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola,

 5. przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,

 6. pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy, a także może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

12. Rada Rodziców:

 1. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 2. W skład Rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału.

 3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem placówki.

 5. Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

 6. W porozumieniu z radą pedagogiczną rada rodziców opiniuje:

a) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

b) program wychowawczo - profilaktyczny przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli,

c) wyraża opinię na temat funkcjonowania przedszkola oraz pracy nauczyciela na wniosek dyrektora przedszkola, podczas uzyskiwania przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego.

 1. W celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydawania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

 2. Organy przedszkola współdziałają z sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: zebrania, narady, zeszyt zarządzeń wewnętrznych, tablice ogłoszeń dla rodziców, tablicę informacyjną dla nauczycieli, strony internetowe, korespondencję.

 3. Rada Rodziców wyznacza 2 przedstawicieli do Komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ? jej członków.

 4. Spory między organami przedszkola są rozpatrywane na terenie placówki. Pierwszą instancją do rozstrzygania sporów jest dyrektor przedszkola. Spory rozstrzygane są w drodze:

a) negocjacji i mediacji przy współudziale wszystkich oponentów,

b) po wyczerpaniu wszelkich możliwych środków negocjacji ostateczny głos w rozwiązywaniu sporów ma dyrektor placówki, uwzględniając zakres kompetencji tych organów.

§ 11.

Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 2. Wszelkie spory między kolegialnymi organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. Spory Dyrektora z kolegialnymi organami Przedszkola rozstrzyga Burmistrz Pyrzyc.

 3. Każdy z organów przedszkola działa w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów tak, aby przede wszystkim:

  1. gwarantować każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji,

  2. zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach; odbywa się to na posiedzeniach Rad Pedagogicznych planowanych i nadzwyczajnych, spotkaniach Rady Rodziców.

 1. Dyrektor a Rada pedagogiczna:

 1. Dyrektor i Rada pedagogiczna powinni dążyć do polubownego załatwienia sporów w toku:

  1. indywidualnych rozmów,

  2. nadzwyczajnych posiedzeń Rady pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub Rady pedagogicznej w ciągu 5 dni od złożenia wniosku,

  3. nadzwyczajnych posiedzeń Rady pedagogicznej zwoływanych na wniosek Dyrektora lub Rady pedagogicznej z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny - w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku;

2) w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie do:

a) w zakresie działalności dydaktyczno -wychowawczo -opiekuńczej do organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

b) w zakresie spraw finansowo-administracyjnych do Organu prowadzącego;

5. Dyrektor - Rada pedagogiczna - Rada rodziców:

1) Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada rodziców powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu:

a) indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami;

b) indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami z udziałem dyrektora;

c) indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami;

d) zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu 14 dni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola;

e) zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 30 dni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola.

6. Spory między organami przedszkola mogą być rozstrzygane przez komisję pojednawczą. Komisję pojednawczą powołuje dyrektor spośród członków rady pedagogicznej i rady rodziców. W jej skład wchodzi po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców oraz dyrektor jako przewodniczący (jeśli nie jest stroną w konflikcie). Jeśli dyrektor jest stroną w konflikcie, to na jego miejsce jest powołany inny przedstawiciel rady pedagogicznej.

7. Strony zwaśnione prezentują własne stanowiska komisji pojednawczej, a komisja ustala sposób głosowania odnośnie rozwiązywanego problemu. W razie braku porozumienia stanowisko zajmują przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 12

Organizacja przedszkola

 1. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i naukę dzieciom w wieku od 3 do 7 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 2. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat, a 9 lat w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły na podstawie opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

 3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

 4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 24.

 5. Liczba dzieci w oddziale I, II, III nie może przekraczać 22 dzieci w grupie, w oddziale IV - 24 dzieci, w oddziale V integracyjnym 20 dzieci.

 6. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 110.

 7. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z przerwą wakacyjną. Termin przerwy wakacyjnej ustalany jest corocznie przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola. Informacja o przerwie wakacyjnej ogłaszana jest w lutym.

 8. Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy oraz dni określone przez Organ prowadzący.

 9. Przerwy wakacyjne ustalane są przez Organ prowadzący na lipiec lub sierpień danego roku szkolnego i wykorzystywane są do przeprowadzenia remontów.

 10. Czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godzinach od 8.00 do 13.00.

 11. W przedszkolu może działać łącznie 5 grup.

 12. Zmiana organizacji pracy Przedszkola dopuszczalna jest w okresie przerw świątecznych, ferii oraz wakacji, i może polegać na:

 1. zmniejszeniu liczby oddziałów w przypadku co najmniej 50 % absencji dzieci w oddziale,

13. Na potrzeby organizacyjne, dopuszcza się tworzenie tzw. grup międzyoddziałowych w których realizowane będą indywidualne potrzeby i zainteresowania dzieci.

14. Dyrektor Przedszkola powierza każdą grupę dzieci opiece jednego lub dwóch nauczycieli, w zależności od czasu pracy grupy lub przyjętych dodatkowych zadań, w tym zadań specjalnych.

15. Dyrektor przedszkola, Rada pedagogiczna oraz wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy i nauki w czasie ich pobytu w przedszkolu, jak również podczas zajęć organizowanych poza jego terenem (1 opiekun na 10 dzieci poza terenem przedszkola).

16. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu dzieci w przedszkolu.

17. Tygodniowy i dzienny rozkład zajęć dzieci, w którym dominującą formą jest zabawa, ustalony jest z zachowaniem higieny umysłowej przez równomierne rozłożenie zajęć w trakcie dnia i tygodnia, z uwzględnieniem potrzeb wiekowych i rozwojowych dzieci.

18. Praca wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz innych programów zatwierdzonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów.

19. Czas trwania obowiązkowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych oraz zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci:

a) z dziećmi w wieku 3 - 4 lata od 15 do 20 minut

b) ) z dziećmi w wieku 5 - 6 lat od 25 do 30 minut

20. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku.

21. Placówka może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb zakładu kształcącego nauczycieli.

§ 13

Praca wychowawczo-dydaktyczna

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

 2. Wybór programów wychowania przedszkolnego określają odrębne przepisy.

 3. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.

 4. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin dziennie, przy czym:

  1. należy przeznaczyć czas na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

  2. część czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),

  3. część czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego,

  4. pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:

 1. dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),

 2. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 3. zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

 1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

 2. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej.

 3. Zajęcia z terapii logopedycznej dokumentowane są w indywidualnych dziennikach zajęć.

 4. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane.

 5. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem:

  1. zajęcia kierowane

  2. czas spożywania posiłków,

  3. czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku,

  4. uroczystości przedszkolne, wycieczki,

  5. ubieranie, rozbieranie,

  6. samodzielna zabawa.

 6. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy.

 7. Nauczyciele wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem na poznanie liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu.

 8. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tych czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.

 9. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.

 10. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

§ 14

Arkusz organizacji przedszkola

 1. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.

 2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:

 1. liczbę oddziałów; liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach; tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego,

 2. czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów,

 3. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

 4. liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach, oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,

 5. liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych,

 6. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć z programów projakościowych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

 

§ 15

Ramowy rozkład dnia

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora.

 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz struktury organizacyjnej placówki.

 3. Ramowy rozkład dnia jest ogólnodostępny dla rodziców, wywieszony w holu przedszkolu i na stronie www.biedroneczki.com.pl

§ 16

Funkcjonowanie przedszkola

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

 2. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30, od poniedziałku do piątku, w dni robocze. Czas pracy może być zmieniony w zależności od potrzeb środowiska.

 3. Zajęcia bezpłatne są organizowane w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin dziennie.

 4. W przedszkolu dzieci korzystają z trzech posiłków.

 5. Z wyżywienia mogą korzystać również pracownicy przedszkola, wnosząc ogólnie obowiązującą opłatę.

 6. Zasady korzystania z wyżywienia i pobierania opłat za nie oraz za zapewnienie dziecku opieki poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa dyrektor przedszkola w umowie sporządzonej na podstawie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach.

 

§ 17

Pracownicy przedszkola

 1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

 2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor przedszkola na dany rok szkolny.

 3. Odmowa przyjęcia przygotowanego przez dyrektora przydziału czynności, uprawnień i odpowiedzialności jest równoznaczne z rozwiązaniem w trybie ustawy- Kodeks Pracy.

 4. Pracownikami przedszkola są:

1) Dyrektor,

2) nauczyciele,

3) nauczyciele specjaliści: logopeda, pedagog specjalny,

4) pracownicy administracyjni: intendent, pomoc administracyjna,

5) pracownicy obsługi: pomoc nauczyciela, kucharka, pomoce kuchenne, konserwator

§ 18

Oddziały przedszkolne

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku, ze względów organizacyjnych dopuszcza się tworzenie oddziałów różnorodnych wiekowo.

2. Na potrzeby organizacyjne, dopuszcza się tworzenie tzw. grup międzyoddziałowych w których realizowane będą indywidualne potrzeby i zainteresowania dzieci.

3. Dyrektor Przedszkola powierza każdą grupę dzieci opiece jednego lub dwóch nauczycieli, w zależności od czasu pracy grupy lub przyjętych dodatkowych zadań, w tym zadań specjalnych (integracja)

4. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

5. Dla zachowania ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciele prowadzą w miarę możliwości swoje oddziały przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość odstąpienia od tej zasady ( np. urlop zdrowotny nauczyciela), na wniosek dyrektora przedszkola.

6. Ze względów organizacyjnych dopuszcza się możliwość przesunięcia dziecka w nowym roku szkolnym do innej grupy wiekowej.

§ 19

Prawa i obowiązki nauczycieli

1. Zatrudnianie:

1) nauczycieli zatrudnia Dyrektor przedszkola na podstawie umowy o pracę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,

2) czas pracy nauczyciela w przedszkolu jest określany umową,

3) nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania zadań zgodnie z zakresem obowiązków (czynności) określonym i przyznanym przez Dyrektora przedszkola oraz innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, związanych z organizacją procesu opiekuńczo -wychowawczo -dydaktycznego,

4) wynagrodzenie nauczyciela określa umowa o pracę,

5) obowiązkiem nauczyciela jest realizacja podstawy programowej, określonej przez MEN oraz planowanie działań w oparciu o diagnozę dziecka i program nauczania, a także realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy przedszkola, w tym w szczególności:

 1. tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania, wzbogacania doświadczeń, stymulowania rozwoju dziecka,

 2. współpraca ze specjalistami w zakresie opieki psychologiczno - pedagogicznej i zdrowotnej,

 3. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 4. współpraca z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,

 5. planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo - dydaktycznej i odpowiadanie za jej jakość,

 6. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

 7. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania.

2. Prawa nauczycieli:

  1. formułowanie autorskich programów nauczania i wychowania, za zgodą Dyrektora,

  2. decydowanie o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach.

  3. korzystanie z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego , organu organizacyjnego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3. Obowiązki nauczycieli

1) ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci podczas pobytu dziecka w przedszkolu, również w imprezach (zabawach) organizowanych przez przedszkole poza jego terenem oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.

2) Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem:

 1. nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci,

 2. przez cały dzień pobytu w przedszkolu dzieci w grupie są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, prace zespołowe i indywidualne zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zgodne z programem i planem zajęć,

 3. nauczycielka zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż.,

 4. każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien skontrolować teren, salę, sprzęt, pomoce i inne narzędzia,

 5. nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,

 6. nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dzieci, ( pomoc nauczyciela),

 7. obowiązkiem nauczyciela jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać dzieci bez opieki oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna,

 8. nauczyciel powiadamia Dyrektora, oraz rodziców o wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (temperatura, złe samopoczucie, dziwne zachowanie dziecka), oraz sporządza notatkę służbową z zaistniałej sytuacji losowej,

 9. obowiązkiem nauczyciela jest zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego i przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi,

 10. wycieczki i spacery poza teren przedszkola powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z regulaminem wycieczek,

 11. na terenie ogrodu przedszkolnego nauczyciel sprawuje opiekę nad dziećmi uwzględniając regulamin placu zabaw,

 12. w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,

 13. w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach,

 14. wychowankowie za zgoda rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia uiszczają rodzice na początku roku szkolnego.

4. Plan pracy nauczycieli:

1) Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo -dydaktyczno-opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.

2) Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego działań. Nauczyciel w szczególności:

  1. organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP i potrzebami psychofizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna),

  2. ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy i zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, łazience, w trakcie zabaw ruchowych w sali i ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, podczas posiłków),

  3. wdraża dzieci do zgodnej zabawy z rówieśnikami,

  4. uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę,

  5. dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin w momencie rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałów łączonych, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,

  6. nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika - w takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale,

  7. współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu,

  8. informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, w oddziale (kontrakty).

 1. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami.

 2. Nauczyciel planuje pracę z dziećmi, przygotowując plan pracy zgodnie z decyzją rady pedagogicznej:

 1. realizuje zaplanowaną tematykę w dowolnym czasie w ciągu jednego lub kilku dni, tygodnia, miesiąca,

 2. plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci,

 3. plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci zgodną z podstawą programową,

 4. część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda.

 1. Do zakresu zadań nauczyciela należy:

  1. prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci przy wykorzystaniu uzyskanych informacji o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej; obserwacje przeprowadza się dwa razy w roku i dokumentuje je arkuszem diagnostycznym,

  2. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

  3. opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej i realizowanie indywidualnego dla każdego dziecka programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka,

  4. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

  5. stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,

  6. planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

  7. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych i troska o estetykę pomieszczeń,

  8. planowanie i organizowanie dla wspierania rozwoju dzieci kącików tematycznych w sali.

 2. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.

 3. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej i logopedą.

 4. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w ramach następujących form współpracy:

  1. uzyskiwania informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i w danym miesiącu,

  2. przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:

a) organizowanie zebrań ogólnych i grupowych w zależności od potrzeb i zajęć otwartych co najmniej raz razy w roku,

b) organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku i dyskusji na tematy wychowawcze,

c)przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych informacji o rodzinie;

d) uczestnictwa rodziców w zajęciach, wycieczkach, uroczystościach,

e) prezentowania gazetki dla rodziców o tematyce pedagogicznej,

f) informowania rodziców na tematy bieżącego życia oddziału i przedszkola,

g) systematycznego eksponowania prac dzieci.

 1. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.

 2. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.

 3. Do zadań nauczyciela należy wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy w placówce.

 4. Do zadań nauczyciela należy nadzorowanie i kontrolowanie w szatni schodzenia się dzieci do przedszkola i rozchodzenia do domu, wydawanie dzieci tylko osobom upoważnionym do ich odbioru z przedszkola.

§ 20

Zadania pracowników administracyjno-obsługowych

 1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia Dyrektor przedszkola na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

 2. Zakres obowiązków (czynności) pracowników niepedagogicznych przedszkola ustala i przyznaje Dyrektor przedszkola.

 3. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych (administracji i obsługi) określa umowa o pracę.

 4. Do pracowników niepedagogicznych zalicza się:

  1. Intendent

  2. pomoc nauczyciela,

  3. kucharz,

  4. pomoc kuchenna,

  5. Pomoc administracyjna,

  6. konserwator

 1. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

 2. Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m.in.:

 1. zgłasza wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola,

 2. wspomaga nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny) w opiece nad dziećmi w sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych sytuacjach.

7. Wszyscy pracownicy mają obowiązek zapoznania się z przepisami prawa wewnętrznego obowiązującego na terenie przedszkola.

 

§ 21

Wychowankowie przedszkola

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

 2. W przypadku dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej siedmiu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy ono dziewięć lat.

 3. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 4. Dziecko w wieku sześciu lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 4, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola.

§ 22

Zasady przyjęć do przedszkola

   1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

   2. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin rekrutacji dzieci uchwalany co roku przez organ prowadzący.

   3. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest „ Karta zgłoszenia dziecka” wypisana ręcznie na druku wydanym przez przedszkole i dostarczona przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka do placówki I preferencji.

   4. Rodzice mają obowiązek poinformować o ewentualnych niedomaganiach zdrowotnych i problemach rozwojowych dziecka.

   5. Przyjęć do przedszkola dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. W razie nie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice mają możliwość odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej i złożenia podania o ponowne rozpatrzenie wniosku.

   6. Dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko w ciągu roku szkolnego na uwalniające się miejsca.

   7. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy i miasta Pyrzyce.

   8. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica.

   9. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 23 ust. 9, odpowiednio:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.),

 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.),

 5. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący,

10. Postępowanie rekrutacyjne jest etapowe.

11. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Pyrzyce.

12. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,

 2. niepełnosprawność kandydata,

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

13. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Pyrzycach z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określa organ prowadzący.

14. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ust. 1-13, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne przy zastosowaniu przepisów ustępów poprzedzających.

15. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

§ 23

Komisja rekrutacyjna

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

 2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

 3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

§ 24

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata.

 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty.

 3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

 4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej i najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 6. W terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

 7. Uzasadnienie sporządza się w terminie pięciu dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 8. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania uzasadnienia.

 9. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 25

Prawa i obowiązki wychowanków

 1. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526), w szczególności prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo -wychowawczo-dydaktycznego poprzez:

 1. przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dziecka i możliwościami placówki,

 2. organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie,

 3. właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu,

 4. uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z możliwościami percepcyjnymi dziecka,

 5. zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,

 6. zaspokajanie potrzeb własnych,

 7. doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,

 8. przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie,

 9. współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu,

 10. zabawę i wybór towarzysza zabawy,

 11. ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

 12. wyrażanie własnych sądów i opinii,

 13. poszanowanie godności osobistej,

 14. tolerancję,

 15. akceptację,

 16. zrozumienie indywidualnych potrzeb,

 17. poszanowanie własności,

 18. indywidualne tempo rozwoju.

 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

 1. przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. sprzątać po skończonej zabawie i pracy, pilnować swojej zabawki przyniesionej z domu),

 2. przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa,

 3. próbować ubierać i rozbierać się z pomocą osoby dorosłej (trzy -czterolatki), umieć się ubrać, rozebrać i wiązać sznurowadła (pięcio -sześciolatki), samodzielnie posługiwać się sztućcami,

 4. samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne,

 5. wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości,

 6. przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej,

 7. szanować wytwory innych dzieci,

 8. godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem.

 9. zgłaszanie nauczycielowi o niedyspozycji zdrowotnej,

 

§ 26

Obowiązki rodziców

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

  1. respektowanie niniejszego statutu,

  2. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,

  3. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

  4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

  5. niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

  6. zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,

  7. zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

  8. wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

  9. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, a w przypadku dziecka 6- letniego realizującego roczne przygotowanie przedszkolne pisemnego usprawiedliwienia dłuższej nieobecności,

  10. uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane w przedszkolu nie więcej niż 3 razy w roku szkolnym.

  11. inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

§ 27

Prawa rodziców

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

 2. Rodzice mają prawo do:

  1. zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,

  2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,

  3. uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb,

  4. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych i doborze metod udzielania dziecku pomocy,

  5. wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

  6. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną.

§ 28

Formy współpracy przedszkola z rodzicami

1. Zebrania ogólne z rodzicami odbywające się co najmniej jeden razy w roku.

2. Zebrania grupowe odbywające się co najmniej trzy razy w roku.

3. Konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo- dydaktyczne ( wg. potrzeb i oczekiwań rodziców),

4. Kąciki dla rodziców - dostarczanie rodzicom wiadomości o życiu przedszkola, zamieszczanie kalendarza imprez, ciekawych artykułów, zadań wychowawczo- dydaktycznych danego oddziału ( raz w miesiącu),

5. Zajęcia otwarte odbywające się raz w roku.

6. Imprezy , uroczystości, konkursy przedszkolne z udziałem dzieci i rodziców.

7. Spotkania ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

8. Wystawy prac dziecięcych co dwa tygodnie.

9. Konsultacje indywidualne raz w miesiącu,

10. Inne wzajemnie ustalone.

 

§ 29

Zasady odpłatności za przedszkole

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w godzinach od 8.00 do 13.00.

2. Wysokość opłaty stałej godzinowej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego wynosi 1 złoty za 1 godzinę zgodnie z Ustawą o systemie oświaty.

3. Wszelkie regulacje dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu są określone umową cywilno- prawną z zakresu świadczeń realizowanych na podstawie aktualnej Uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach.

4. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, zajęcia te organizowane są w czasie przeznaczonym na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ( języki obce, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych i zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia ).

5. Dyrektor może powierzyć ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia konkretnych zajęć, podpisać umowę z podmiotem zewnętrznym na prowadzenie tych zajęć.

6. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.

7. Placówka może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb zakładów kształcących nauczycieli - nieodpłatnie

8. Na życzenie rodziców w przedszkolu mogą być organizowane specjalistyczne badania lekarskie opłacane przez zainteresowanych.

9. W przedszkolu mogą być organizowane sesje zdjęciowe dla dzieci przez sprawdzone firmy zajmujące się fotografią. Opłacane w całości przez zainteresowanych rodziców.

10. Przedszkole zapewnia organizację wycieczek autokarowych zgodnie z odrębnymi przepisami

11. Przedszkole i Rada Rodziców organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców.

12. Realizacja podstawy programowej w przedszkolu jest bezpłatna.

13. Opłatę za czas pobytu dziecka wykraczający poza bezpłatną podstawę programową w przedszkolu należy uiszczać każdego miesiąca, w sposób określony umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy Dyrektorem przedszkola a rodzicem dziecka, aż do wygaśnięcia umowy. Opłata za faktyczny pobyt godzinowy dziecka przekraczający czas realizacji podstawy programowej naliczana jest po zakończonym miesiącu i uiszczona musi być przez rodzica do dnia 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

14. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu przysługują zwroty zgodnie z umową cywilno- prawną o świadczenie usług w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Pyrzyce.

15.Odpłatności dokonują rodzice u intendentki w przedszkolu lub na konto bankowe, wskazane przez przedszkole

16. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania terminowego wnoszenia opłat za przedszkole.

17. W przypadku zalegania i uchylania się od odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w 2 miesiącu następuje skreślenie dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola po uprzednim zawiadomieniu rodziców.

18. Przedszkole posiada własną kuchnię i zapewnia możliwość korzystania z pełnego wyżywienia.

19. Stawkę dziennego wyżywienia określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy Dyrektorem przedszkola a rodzicami dziecka. Opłata za wyżywienie naliczana jest po zakończonym miesiącu i uiszczona musi być przez rodzica do dnia 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

20. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez dzieci z posiłków nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i kosztów utrzymania stołówki.

21. 1.Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole:

1) rodzice zobowiązani są do dokonywania wpłat za przedszkole do 15. dnia danego miesiąca z góry,

2) opłaty dokonują rodzice przelewem (pocztowym, bankowym lub internetowym) na konto bankowe przedszkola, lub kasie przedszkola

3) wysokość opłaty za przedszkole, po uwzględnieniu przysługujących odliczeń, podawana jest rodzicom pierwszego dnia roboczego danego miesiąca,

4) rodzic zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie dowodu wpłaty do przedszkola do 15. dnia każdego miesiąca,

5) zaleganie z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego miesiąca spowoduje rozwiązanie umowy na pobyt dziecka w przedszkolu.

 1. Zasady korzystania z wyżywienia pracowników przedszkola:

  1. z wyżywienia w przedszkolu mogą korzystać pracownicy przedszkola jedynie za pełną odpłatnością na zasadach ustalonych przez organ prowadzący,

  2. w cenę posiłków wkalkulowane są koszty zakupu surowca zużytego do sporządzenia posiłków i ustalony przez dyrektora ryczałt na koszty administracyjno-rzeczowe, który obejmuje:

 1. wynagrodzenie pracowników przygotowujących posiłki,

 2. zużycie mediów (energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, ścieków),

 3. inne wydatki rzeczowe związane z zakupem środków czystości.

§ 30

Fundusze przedszkola

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez: a) Gminę Pyrzyce.

b) Rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu. Zgodnie z prawem oświatowym, zawartą umową cywilno - prawną i wytycznymi organu prowadzącego.

 1. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

 2. Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą za zgodą i na warunkach ustalonych przez organ prowadzący placówkę, na wniosek dyrektora i za zgodą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 3. Przedszkole pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Gminy Pyrzyce.

 4. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu dochodów i wydatków według zasad określonych w ustawie

§ 31

Skreślenie z listy wychowanków przedszkola

 1. Dyrektor w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadkach określonych:

2. Systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole ( za okres miesiąca) nieobecności dziecka ( ponad miesiąc ) i niezgłoszenia tego faktu do przedszkolu,

3. Powtarzającego się nieprzestrzegania przez rodziców, prawnych opiekunów rozkładu dnia w przedszkolu ( godziny przyprowadzania i odbierania dziecka)

4. Utajenia podczas rekrutacji choroby dziecka, która uniemożliwia

przebywanie dziecka w grupie

5. Częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci, mimo zastosowania poniższej procedury:

a) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,

b) konsultacja z rodzicami i terapia rodzinna,

c) konsultacja i terapia w specjalistycznych instytucjach,

d) rozmowy z dyrektorem,

e) rodzice nie podejmują współpracy w zakresie terapii dziecka.

6. Dyrektor przedszkola zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy cywilno

- prawnej zawartej z rodzicami. Stosując odpowiednią procedurę:

1) upomnienie ustne rodziców ( prawnych opiekunów),

2) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru,

3) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa- negocjacje dyrektora, psychologa z rodzicami,

4) zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią do możliwości przedszkola pomoc,

5) zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie i zamiarze skreślenia dziecka z listy wychowanków,

6) zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.

7. Skreślenie dziecka z listy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

8. Dziecko sześcioletnie skreślone z listy wychowanków może zostać przeniesione do szkoły, gdzie będzie realizować podstawę programową.

§ 32

Współdziałanie organów przedszkola

 1. Organy działające w przedszkolu współdziałają ze sobą tak, aby:

  1. zapewnić każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych Ustawą o systemie oświaty,

  2. umożliwić rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola,

  3. zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych działaniach lub decyzjach.

 1. Każdy organ przedszkola może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów przedszkola, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

 2. Współdziałanie organów ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, przestrzegania Konwencji o prawach dziecka i podnoszenie poziomu pracy placówki.

§ 33

Zasady rozwiązywania sporów

 1. Organem właściwym do rozwiązywania sporów między organami przedszkola jest dyrektor.

 2. Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga się w drodze negocjacji i mediacji z zachowaniem swobodnego działania w ramach swoich kompetencji.

§ 34

Ceremoniał

 1. Ceremoniał przedszkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe i indywidualne zachowanie się uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczących w uroczystościach państwowych, patriotycznych, religijnych i innych uroczystościach przedszkolnych.

 2. Ceremoniał jest istotnym elementem obrzędowości przedszkolnej, nawiązującej do wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny.

 3. Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości. Uzależnione są one od charakteru uroczystości.

 4. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora scenariuszem.

 5. Godło znajduje się w gabinecie w holu przedszkola i salach zabaw dzieci.

 6. Hymn państwowy wykonywany jest na uroczystościach przedszkolnych związanych z obchodami świąt państwowych.

 7. Uroczystości prowadzi dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel.

§ 35

Dokumentacja przedszkola

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

3. Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

4. Statut dostępny jest:

  1. u Dyrektora przedszkola,

  2. wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń.

 

 

§ 36

Tryb postępowania skargowego

1. Kwestie nie rozstrzygnięte polubownie mogą stać się przedmiotem skargi sformułowanej na piśmie,

2. Organem przedszkola właściwym do rozpoznania przedmiotu i zasadności skargi jest Dyrektor przedszkola,

3. Czas przewidziany do udzielenia odpowiedzi regulowany jest przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

 

§ 37

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 38

Traci moc Statut z dnia 22 października 2013r.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia 28 listopada 2017 roku.

 

Załączniki do pobrania

1 Statut.doc (DOC, 27KB) 2016-02-05 10:30:04 248 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Brodowska 05-02-2016 10:30:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Brodowska 28-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Brodowska 07-09-2018 20:14:46